Cenník a záruky

Cenník, záručné a reklamačné podmienky:

 • vyčistenie DPF filtra osobné/SUV vozidlo 120,- EUR
 • vyčistenie FAP filtra osobné/SUV 120,- EUR
 • vyčistenie katalyzátora 120,- EUR
 • vyčistenie FAP filtra spojeného s katalyzátorom (rozoberateľný)- 140,-EUR
 • vyčistenie filtrov úžitkových vozidiel, nákladných vozidiel, traktorov, autobusov od 360,- EUR 
 • doprava  20,-EUR
 • V prípade, že nie je možné vyčistenie filtra/katalyzátora( poškodený filter, zničená alebo rozpadnutá keramika) a to napriek tomu, že naša firma vykonala všetky príslušné úkony potrebné na vyčistenie, budeme účtovať zákaznikovi 50,- EUR .
 • Pre všetky činnosti platia vždy ceny platné v deň podpisu preberacieho protokolu.
 • Platby sú vykonávané poukázaním na účet dodávateľa alebo v hotovosti.
 • Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že je povinný uhradiť faktúru na účet dodávateľa uvedený na faktúre a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia ak nieje dohotnuté inak.
 • Prílohou faktúry je dodávateľom vystavený protokol o prebratí filtra/katalyzátora dodávateľom, ako aj protokol o stave filtra/katalyzátora obsahujúci hodnoty namerané pred vyčistením a po vyčistení.
 • V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má dodávateľ nárok účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.
 • Naša spoločnosť poskytuje na služby čistenia filtrov záruku 2 roky alebo 100 000km a to iba pri všetkých plne funkčných komponentov vozidla ( všetky snímače udávajú správne hodnoty dané výrobcom, z turbo kompresora nepreniká olej do sania a pod., vstrekovacie trysky dávajú správne dávky paliva a pod.,v automobile nebol upravovaný software riadiacej jednotky motora na zvýšenie výkonu, vypnutie egr ventilu alebo samotného dpf/fap filtra).
 • V prípade reklamácie je potrebné filter doručiť k posúdeniu oprávnenosti reklamácie, spolu s potvrdením o odbornej montáži filtra a kontrole predpísaných sučastí spolu s výpisom z diagnostiky automobilu z autorizovaného servisu, inak reklamácia nebude uznaná.
 • Pri každej montáži filtra je nutné dodržať pokyny našej firmy, nakoľko pri nedržaní pokynov hrozí opätovné zanesenie filtra.